Byggelånsoppfølging

Byggelånskontroll


Hva er byggelånskontroll?

Lånegiver forlanger normalt en byggelånskontroll i forbindelse med at det ytes et kortsiktig lån (byggelån) i byggetiden. Utbetalingene i prosjektet skal samsvare med verdiene som tilføres, og være i overensstemmelse med budsjett og fremdriftsplan.

Kontrollen har først og fremst til hensikt å unngå "overbelastning" av byggelånskontoen og at det ikke faktureres for mer enn det som til enhver tid er tilført av verdier på byggeplassen. Ved problemer (innsolvens) til leverandør, er dette svært viktig.

 

 

Hvordan foregår byggelånsoppfølging?

Vi gjennomfører befaringer på byggeplass og event. med møter etter betalingsintervallene til utførende entreprenør. Antall kontroller kan variere fra 6-7 på en enebolig til 20 - 25 på større prosjekter i løpet av byggeperioden.

 

Dokumenter

I forbindelse med BYGGELÅNSKONTROLL trenger vi alle kontraktsdokumenter, tegninger, budsjett og fremdriftsplan.

Vi levere rapporter på standariserte maler. Dette dokumenterer at byggelånsoppfølgingen følger effektive rutiner.
Lang erfaring


AMUNDSEN BYGGTAKST AS 

har erfaring med kontroll gjennom mer enn 30 år. Vi har kontrollert større boligkomplekser, eneboliger, småhusfelt og mindre institusjoner osv - osv.

 

Godkjente byggelånskontrollør

Ofte ordner byggelånsbanken med BYGGELÅNSKONTROLL, og de bruker gjerne godkjente byggelånskontrollører som AMUNDSEN BYGGTAKST AS.

Men, ettersom det er du (byggherren) som betaler for dette har du anledning til å velge hvem som skal utføre denne jobben på din byggeplass.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at byggelånskontroll rapporterer fremdrift. Det utføres normalt INGEN teknisk kontroll ved slike avtaler.